Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6724 c14a 500
Reposted fromtooskaa tooskaa via12czerwca 12czerwca
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaweruskowa weruskowa
1440 94c5 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viafreeway freeway
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viainnocencja innocencja
1101 f082 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viamadllenn madllenn
7127 f00a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaarrrrrrrr arrrrrrrr
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo vialekkaprzesada lekkaprzesada
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viakashkash kashkash
5231 8295
Reposted frompiehus piehus
Reposted fromjasminum jasminum viainspirations inspirations
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainspirations inspirations
5770 e221 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl